Pirkimo-pardavimo taisyklės


Prekių pirkimo – pardavimo VšĮ „Tušti narvai“ elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo VšĮ „Tušti narvai“ elektroninėje parduotuvėje taisyklės.

1.2. Pardavėjas – VšĮ „Tušti narvai“, juridinio asmens kodas 303294492, Gerosios Vilties g. 16-3, LT-03146 Vilnius.

1.3. Parduotuvė – VšĮ „Tušti narvai“ elektroninė parduotuvė, kuri yra pasiekiama adresu www.tustinarvai.lt/atributika.

1.4. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo

vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar

papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka

Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, užpildo prekių pristatymo informacijos formą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Pereiti į apmokėjimą“.

2.7. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

 

3. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1. Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos

laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant

būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje

tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiamiinformaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam

neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo

pagalba, paspaudus nuorodą „Atkurti“, prisijungimo puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųsta slaptažodžio atkūrimo nuoroda. Jeigu el. paštas

įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Vartotojas pateiktu el. paštu nerastas“, Pirkėjui yra rekomenduojama susisiekti su Pardavėju el. paštu: atributika@tustinarvai.lt.

3.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

3.5.1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;

3.5.2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina

reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus,atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu atributika@tustinarvai.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos

atnaujinti.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

 

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. Prekių užsakymo ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

6.2. Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste arba banko kortele.

6.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.4. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.5. Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +3706 79 88888 (darbo dienomis, nuo 9:00 iki 17:00) arba el. paštu atributika@tustinarvai.lt.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės yra pristatomos Lietuvos paštu.

7.2. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

8. Prekių kokybės garantija

8.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

8.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str., prekes galite grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) vadovaujantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. paštu atributika@tustinarvai.lt.

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos

apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.2. - 9.3. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Parduotuvei nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Parduotuvei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

9.5. Jeigu grąžinama Pirkėjui atsiųsta ne ta prekė, kuri jo buvo užsakyta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokią prekę priimti ir ją pakeisti analogiška tinkama preke arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jeigu pakeitimui tinkamos prekės nėra. Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.6. Jeigu Pirkėjas nori pakeisti nekokybiškas prekes kitomis, el. laiške apie grąžinimą privalo nurodyti prekių pavadinimus arba nuorodas į prekes, kurias pageidauja gauti vietoj gražinamų. Jeigu naujų prekių vertė viršys grąžinamų prekių vertę, skirtumas privalo būti apmokėtas pagal Pardavėjo atsiųstą sąskaitą. Jeigu naujų prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų prekių vertė, Pardavėjas per 30 dienų grąžins pinigus.

9.7. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.8. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.

 

10. Šalių atsakomybės

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.tustinarvai.lt/atributika.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.tustinarvai.lt/atributika yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys, pateikiantys šią informaciją. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

10.5. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

 

11. Informacija ir rinkodara

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

11.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

11.4. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.